Line 4Line 4 Copyic/close/grey600play_circle_outline - material

Vietnamese Translated Content

GMO Answers cung cấp đồ họa thông tin và các tệp có thể tải xuống để cung cấp cho bạn tin tức và nghiên cứu mới nhất về GMO. Khám phá các tài nguyên đã dịch này bằng tiếng Việt. Các nguồn tài nguyên của chúng tôi có nhiều dạng, từ đồ họa thông tin trình bày sự thật về GMO và định nghĩa cho đến cây trồng GMO và lịch sử của khoa học công nghệ sinh học.

GMO Answers offers infographics and downloadables to provide you with the latest GMO news and research. Explore these translated resources, in the Vietnamese language. Our resources come in a several forms, from infographics presenting facts of GMOs and definitions to GMO crops and history of biotechnological sciences.

GMOs and Allergies
GMO Allergies A4 (PDF)

GMOs and Poison Concerns
GMOs & Poison Concerns A4 (PDF)

Truth of GMOs
This is a GMO, This Isn't (PDF)

Top 10 GMO Questions
Top 10 GMO Questions A4 (PDF)

Infographic GMO Research Review and Regulations
Infographic GMO Research Review and Regulations A4 (PDF)

Infographic What is a GMO: 10 Crops
Infographic What is a GMO: 10 Crops A4 (PDF)